Kisteleki

Református Egyházközség

Keressük a református testvéreket!

Felhívásunk a Kisteleken és a környező községekben élő református hittestvérünkhöz és más jóakaratú felebarátunkhoz.

Rendszeres alkalmaink

Istentisztelet minden vasárnap 11 órai kezdettel a Klebelsberg Művelődési Központban. (Kistelek, Petőfi u. 7-9.)
Bibliaóra minden héten csütörtökön 17:30-tól
Férfikör minden hónap második szombatján 17 órától
Imaóra minden hónap harmadik szombatján 15 órától

A 2022-es év teljes programját ide kattintva töltheti le.

Az Újszegedi Református Egyházközség online istentiszteletei továbbra is megtekinthetőek a gyülekezet youtube csatornáján.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne,
el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (János evangéliuma 3,16.)

Elérhetőségeink

Lelkészi Hivatal Szeged
Telefonszám: (62) 430-807
E-mail: kistelek@ref.hu

Helyi segédlelkész: Szabó János Bence, Kistelek, Jókai u. 58/4
Telefonszám: (30) 446-2302
E-mail: szabo.janos.bence@gmail.com

Helyi ügyintéző: Garami Ferencné, Kistelek, Vásártér utca 15.
Telefonszám: (30) 423-8928

Hitoktatás

Kedves Szülők!

Miért jó, ha egy szülő a gyermekének a református hit- és erkölcstanórát választja?

A gyerekek ismeretet kapnak a Bibliáról és a bibliai történeteken keresztül a református keresztyén értékrend alapjairól, gyakorlati alkalmazásáról.

Milyen egy református hit- és erkölcstanóra?

Aktív, sokoldalú, komplexen fejleszti a gyerekeket rávezető játékokkal, kreatívan szemléltetett bibliai tanítással és a hallottak élményszerű rögzítésével. Imádság, beszélgetés, éneklés, barkácsolás, rejtvények színesítik az órát.

Miről szól egy református hit- és erkölcstanóra?

A gyermekek az életkoruknak megfelelően ismerik meg a Biblia örök értékű történeteit, miközben választ kaphatnak sok fontos kérdésre: pl.
- Kicsoda Isten?
- Honnan van ez a világ?
- Mi a jó és mi a rossz a Biblia szerint?
- Honnan tudjuk meg Isten akaratát?

Milyen útmutatást kap a gyermek erkölcsi kérdésekben?

Keresztyén alternatívát kínálunk, hogy a felnövekvő generáció eligazodjon az élet kisebb-nagyobb dolgaiban, személyes, hétköznapi döntéseiben.
A Bibliára támaszkodó, református értékrend megismertetésekor a család, barátok, kortárscsoport hatása, a lelki egészség, testi-lelki tulajdonságok, az elfogadás, empátia, tisztelet, a természet szeretete kérdéseit is áttekintjük.

Milyen többletet kap egy református hit-és erkölcstan képzésben résztvevő gyermek?

Az a gyermek, aki ismeri a Bibliát, az európai alapműveltség részét képező irodalmi, képzőművészeti, zeneművészeti alkotásokat is jobban megérti. Felhívjuk a figyelmet a történelem református nagyjaira, a magyar reformátusság fontos személyeire, akik példaként állnak előttünk.(Bethlen Gábor, I. Rákóczi György)

Milyen közösségbe kapcsolódhat be a gyermek?

Mi a szülő teendője, ha elsős gyermeke részére a hit- és erkölcstant szeretné választani?

A beiratkozás során – legkésőbb április 30-ig – nyilatkoznia kell az iskolában arról, hogy a református hit- és erkölcstant választja gyermeke számára.

Mi a szülő teendője, ha ötödikes lesz a gyermeke?

Május 20-ig nyilatkoznia kell az iskolában az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan választásáról.

Mi a szülő teendője, ha gyermeke második vagy hatodik osztályos lesz?

Szintén május 20-ig jelezheti írásban választását, szándékát az állami iskola vezetősége felé.


Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

További információ:

Szeged-Újszegedi Református Egyházközség
Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 6-8. 6726
(62) 430-807
ujszeged@ref.hu
Hitoktatás az Újszegedi Református Egyházközségben
Hittan A-Z

Felhívás

a Kisteleken és a környező községekben élő református hittestvérünkhöz és más jóakaratú felebarátunkhoz

"Kistelek Története" szerint 1928-ban alakult meg településünkön az önálló református gyülekezet. Ekkor jött létre Szeged körzetében a 16 községet egybefogó szórványgyülekezet, amelynek első lelkipásztora az erdélyi származású Teleki Sándor - az újszegedi parókiáról kijárva, az elemi iskola tantermében - már minden héten istentiszteletet tartott a kisteleki gyülekezetben is.

Református imaház Kisteleken

Önálló református imaház 1937-től létezik Kisteleken, amikor Keresztes Nagy Antal gyógyszerész, a református egyház tiszteletbeli főgondnoka, a saját tulajdonában lévő házat a hívek rendelkezésére bocsátotta, majd végrendeletében, a Jókai utcáig terjedő saroktelekkel együtt, az egyházközségre is hagyta azt. Az imaház címe: Kistelek, Rákóczi utca 5.

Istentiszteletek és bibliaórák

Jelenleg is ez a Rákóczi utca és Keresztes Nagy Antal utca kereszteződésében álló, régi L-alakú épület szolgál a minden második vasárnap délelőtt 11 órakor tartott istentiszteletek, és a minden második héten, csütörtökön délután tartandó bibliaórák helyszínéül.

Lelkipásztorunk Sípos Ete Zoltán újszegedi lelkipásztor, aki elismerésre méltó lelkiismeretességgel, rendkívüli odaadással végzi az itteni szolgálatot is.

Reformátusok Kisteleken

A református hívek létszámáról az első adat 1835-ből származik. Akkor még csak négy református vallású ember élt Kisteleken. Számuk folyamatosan nőtt, 1916-ban 100, 1942-ben 138, 1947-ben 172 lelket számoltak. Az utolsó népszámlálási adatok szerint 189 kisteleki lakos vallja magát református vallásúnak. Így a Balástyán élő 95, az ópusztaszeri 62, a pusztaszeri 41, a baksi 37, a csengelei 29 református vallású lakossal együtt összesen 453 az ehhez a valláshoz tartozó hívek száma.

Keressük a reformátusokat!

Először is, keressük ezeket a református hittestvéreinket! A gyülekezeti alkalmakat látogatók száma megfogyatkozott. A régi imaház széksorai már szinte csak házasságkötés, keresztelés és temetés kapcsán telnek meg.

Szeretnénk összehívni, megismerni református testvéreinket! Kérjük, keressenek meg bennünket gyülekezeti alkalmainkon, amelyek pontos időpontjai az imaterem utcai hirdetőtábláján is megtalálhatók, illetve a (62) 430-807 és a (30) 42-38-928 telefonszámokon is érdeklődhetnek. Aki kéri, személyesen megkeressük.

Egyházközségünk honlapja: www.kistelek.ref.hu

Az imaház állapota

A több mint 70 éves épület, amely csaknem félezer embernek kellene, hogy lelki otthonául szolgáljon, állagában megromlott az évtizedek során. Több szakember egymástól független véleménye alapján a felújítására felesleges pénzt kiadni.

Új templom építése

Az egyházközség és városunk vezetése, élén Nagy Sándor polgármester úrral, összefogva keresi a lehetőséget a megoldásra.

Az örökségül kapott régi épület lebontását követően, annak még felhasználható anyagait beépítve, gondozott park által övezett új templom és parókia tervezésére, építésére fognánk össze. Ha a parókia is megépülhetne, újra lenne lehetőség helyben lakó lelkipásztor szolgálatára, aki összetartaná a helybeli és a szomszédos településeken élő református híveket. Ehhez kérjük a református hívek és a nem református felebarátaink segítségét is!

Ilyen összefogás eredményeként épült fel a Bercsényi utcában a Szent István plébánia, a katolikus vallásúak és mások segítőkészségét dicsérve.

Bízunk abban, hogy az Úr most is munkálni fogja az összefogást, és a megújuló körülmények által is indít bennünket, hogy a most még nem ismert testvéreinkkel együtt, gyermekeink, unokáink is helyet foglalhassanak majd az új, egészséges falak között istentiszteletre, hitoktatásra gyülekezve.

Adományok gyűjtése

Az egyházközség, a város, az esetleges pályázati források mellett szükség van a kisteleki és környékbeli református hívek és minden, a város épülését-szépülését fontosnak tartó ember támogatására is. Bármilyen összegű adomány is segítséget jelent.

Adományok befizetésére két lehetőség van:

  1. Banki átutalással az 11600006-00000000-31354941 számú "Újszeged Kisteleki Református Egyház" megnevezésű, az építkezés céljára elkülönített számlaszámra.
  2. Készpénzben a gyülekezetben.

Az adományokat készpénzben befizetni Garami Ferencnénél, az egyházközség hivatalos ügyintézőjénél lehet az istentiszteletek és bibliaórák után. Az adományok gyűjtéséről további információk telefonon a (62) 257-827 és (30) 42-38-928 számon kaphatók.

Isten áldását kérjük minden jóakaratú segítőre!

Kistelek, 2008. november 9.

Kisteleki Református Egyházközség

"Most azért Istenünk, hálát adunk neked és dicsérjük nevedet. Mert mi az én népem, honnan volt erőnk ilyen önkéntes adakozásra? Bizony tőled van mindez, és csak azt adtuk neked, amit kezedből kaptunk."

Krónikák első könyve 29. rész, 13-14.vers.

Szeged-Újszegedi Református Egyházközség

6726 Szeged, Szent-Györgyi Albert utca 6-8. - www.ujszeged.ref.hu